Huishoudelijk reglement

/Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement 2018-06-05T09:39:30+00:00

Huishoudelijk regelement Kringloop Hof van Twente

Naam: Stichting Kringloop Hof van Twente
Pastoriestraat 2, 7471 CS Goor

E-mailadres: info@www.kringloopoutlethvt.nl
Website: www. kringloopoutlethvt.nl
Oprichtingsdatum: 1 september 2017
KvK- nummer: 69597766
RSIN nummer: 857933723
Bankrelatie: RABO IBAN  NL 20 RABO  0323 3508 44

Missie

De missie van de stichting geeft de identiteit van de organisatie weer. Ook komt in de missie naar voren wat de stichting wil zijn en waar ze voor gaan:

Maatschappelijk ondernemen is ons belangrijkste doel. Als stichting willen wij bijdragen aan de duurzame samenleving. Gebruikte spullen worden ingezameld en geschikt gemaakt voor verkoop in de winkel. Daarnaast willen actief mensen laten deelnemen aan de participatie.

 

Visie

De Stichting Kringloop Hof van Twente wil zoveel mogelijk mensen een plek bieden om tot bloei te komen. Daardoor wil de stichting dat deze mensen weer onderdeel worden van de arbeidsmarkt. Dit kan doordat zij een betaalde baan vinden elders of omdat zij een betaalde baan krijgen binnen de stichting. Daarnaast wil de stichting hergebruik stimuleren dat doet zij door ervoor te zorgen dat de producten die binnen komen pas in de winkel komen te staan op het moment dat zij compleet of schoon zijn.

Doelstelling

De Stichting Kringloop Hof van Twente heeft ten doel:

 1. het bevorderen van de leefbaarheid in de Gemeente Hof van Twente en;
 2. het verrichten van alle handelingen die hier in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;
 3. het bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die behoefte hebben om (meer) te participeren in de maatschappij.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. stimulering van de lokale economie, de arbeidsparticipatie en het milieu door hergebruik van materialen.
 2. het beschikbaar stellen van begeleiding, werkervaringsplaatsen, stageplekken, dagbesteding, vrijwilligerswerk en overige vereiste faciliteiten/werkzaamheden om bovenstaande te bereiken.
 3. door het exploiteren van een Kringloop-Outlet en Repair café wordt getracht het bovenstaande te verwezenlijken. 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 1. Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
 2. Raad van Commissarissen van de Coöperatie Hof van Anpak’n: deze stelt voordrachten op voor bestuursfuncties conform artikel 3 van de statuten;
 3. Statuten: de statuten van de Stichting, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van de Stichting Kringloop Hof van Twente d.d.1 september 2017.
 4. Algemene voorwaarden: voor inname- en ophaal-voorwaarden.
 5. Inboedelservice: beschrijving hoe om te gaan met leegruimen
 6. Personeelsbeleid: vrijwilligersbeleid, werktijden, verlof, ziekteverzuim
 7. Outletwinkel: verkoop van nieuwe artikelen en goederen
 8. Klussendienst: kleine werkzaamheden bij mensen thuis
 9. Vrachtwagen: beperkt gebruik van vrachtwagen, reglement

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 2 Bestuur

 1. Het Bestuur ontvangt voor de uitoefening van haar taken geen vergoeding. Het Bestuur zal er voor zorg dragen dat de ten behoeve van een bestuursfunctie gemaakte werkelijke aantoonbare kosten binnen redelijke normen volledig worden vergoed.
 2. De taakverdeling binnen het Bestuur wordt met inachtneming van artikel 3 van de statuten door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 3 Kandidaatstelling Bestuur

 1. De Raad van Commissarissen van de Coöperatie Hof van Anpak’n draagt bestuursleden voor en de voordracht moet schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
 2. Een voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de voorgedragen kandidaat, waarin de kandidaat zich bereid verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden.

Artikel 4 Bestuur vergaderingen.

 1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal één vergadering per jaar gehouden wordt, namelijk de jaarvergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 5 van de statuten.
 2. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende agendapunten:
 3. opening;
 4. notulen vorige vergadering;
 5. financieel verslag van de stichting over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de verlies- en winstrekening en de balans ultimo dat jaar;
 6. begroting voor het lopende boekjaar;
 7. rondvraag;
 8. sluiting.
 9. Daarnaast kunnen de volgende agendapunten in een Vergadering aan de orde komen:
 10. benoeming kascontrolecommissie c.q. accountantscontrole;
 11. voorziening in eventuele vacatures in de bestuursorganen;
 12. andere voorstellen van het Bestuur.

FINANCIËN

Artikel 5 Financiële verplichtingen

 1. Omzet wordt gegenereerd door het verkopen van bruikbare goederen via de winkel, grondstoffen via de handel. Het prijsbeleid zal er opgericht zijn om de goederen tegen een eerlijke prijs te verkopen.
 2. Er wordt tijd vrijgemaakt om gelden te verwerven. Dit kan in de vorm van sponsering, donaties/giften, subsidies, legaten dan wel subsidies of fondsenwerving.
 3. Jaarlijks zal een jaarplan met begroting worden opgesteld. Het financieel beleid is mede gericht op verbetering van de bestaande bedrijfsvoering en uitbreiding daarvan.
 4. Na afsluiting van het boekjaar zal binnen 6 maanden een jaarrekening worden opgesteld.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6 Wijziging huishoudelijk reglement

 1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht bij besluit van het Bestuur. Op de agenda van de bestuursvergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
 2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het Bestuur.
 3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de bestuursvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
 4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een bestuursvergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

       Indien dit quorum niet wordt bereikt, moet de voorzitter de vergadering schorsen en een nieuwe vergadering uitschrijven. In deze vergadering zijn alle besluiten met een gewone meerderheid van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het quorum der vergadering, rechtsgeldig.

Inname- en ophaalvoorwaarden Kringloop.

 1. Herbruikbare goederen worden gebracht naar de kringloopwinkel Pastoriestraat 2 te Goor.
 2. De goederen kunnen bij particulieren in de Gemeente Hof van Twente worden opgehaald tegen vast te stellen voorwaarden.
 3. Defecte en herbruikbare apparatuur van particulieren worden ingenomen.
 4. Definities:

Wat is herbruikbaar huisraad?

 • Het artikel is als product of als grondstof herbruikbaar
 • Het artikel is schoon (of eenvoudig schoon te maken)
 • Het artikel bevat geen grote beschadigingen of vlekken
 • Het artikel is werkend
 • Het artikel is compleet
 • Het artikel is vervoerbaar
 1. Voor cliënten wordt er op de website duidelijk vermeld welke goederen wel en welke goederen niet en hoe de goederen klaar moeten staan als ze opgehaald moeten worden.

 

Personeels- en vrijwilligers- beleid.

 1. Voor de medewerkers is er een reglement opgesteld, waaraan alle medewerkers moeten voldoen.
 2. Dit reglement regelt o.a.de werktijden, pauzetijden, ziekmeldingsprocedure,

beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken en rookbeleid.

Outlet winkel.

 1. In de Outletwinkel worden artikelen en goederen verkocht die niet meer passen in het normale verkoopcircuit. Deze artikelen worden in de Outletwinkel tegen gereduceerde prijzen aangeboden. De meeste artikelen en goederen zijn nieuw.
 2. De bezorgservice van de Kringloopwinkel geldt ook voor de Outletwinkel.

Klussendienst.

 1. De Klussendienst biedt hulp aan inwoners van de Gemeente Hof van Twente die zelf geen klussen in- huis en om- het huis kunnen verrichten en er ook geen inkomen voor hebben om het uit te besteden.
 2. De Klussendienst wordt uitgevoerd door vrijwilligers met hun eigen gereedschappen en vervoer.
 3. Er worden kosten in rekening gebracht, waarvan de vrijwilliger ook een deel ontvangt voor gemaakte onkosten. De vrijwilliger declareert verder geen kosten.
 4. Voor gedetailleerde informatie zie het reglement op de website.

Vrachtwagen gebruik.

 1. Het gebruik van de vrachtwagen is uitsluitend toegewezen aan de medewerker die daarvoor is opgeleid.
 2. De vrachtwagen wordt uitsluitend gebruikt voor vervoer van goederen, ten behoeve van de Kringloop- en Outlet winkel.
 3. Er is een gebruiksreglement opgesteld

 

Artikel 7 Wijzigingen in NAW gegevens

 1. De bestuursleden verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, IBAN/bankrekeningnummer, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres, en andere zaken die verband kunnen houden met hun bereikbaarheid, onmiddellijk door te geven aan de stichting.

 

Artikel 8 Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Voor meer informatie bel 0547-745210 of mail naar info@www.kringloopoutlethvt.nl